Korisni linkovi

Prijam u dom

Za sve informacije o prijamu u Dom obratite se:

socijalnoj službi na tel: 049/ 430 – 087 i 049/ 430 – 002

Dokumenti potrebni za razmatranje Zahtjeva za smještaj i prijam u Dom:

 Zahtjev nadležnog centra za socijalnu skrb o smještaju
 Socijalna anamneza (sastavlja socijalni radnik nadležnog centra za socijalnu skrb)
 Potvrdu o trajnom nastanjenju u Republici Hrvatskoj (potvrda o prebivalištu ili preslika osobne
iskaznice)
 Preslika rodnog lista
 Preslika domovnice
 Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
 Preslika zadnjeg odreska mirovine
 Nalaz i mišljenje psihijatra (ne stariji od 6 mjeseci)
 Preslike psihijatrijskih otpusnih pisama i preslike nalaza specijalista
 Rješenje o lišenju poslovne sposobnosti i rješenje o stavljanju pod skrbništvo
 Nalaz i mišljenje psihijatra vještaka u postupku lišenja poslovne sposobnosti
 Potpisani pristanak za smještaj ukoliko je osoba poslovno sposobna

Zahtjev za usluge smještaja s potrebnom dokumentacijom urudžbira se i prosljeđuje voditelju Komisije
za prijam i otpust koji vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva prema danu zaprimanja zahtjeva. 
O prijamu u Dom odlučuje Komisija za prijam i otpust korisnika koju čine: socijalni radnik, psiholog,
edukacijski rehabilitator, glavna medicinska sestra i predstavnik nadležnog centra za socijalnu skrb.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti i osobnim dolaskom radnim danom u vremenu od 09.00 –
14.00 sati.