O nama

Dom za odrasle osobe Lobor-grad je javna ustanova u nadležnosti Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Dom je osnovao Narodni odbor kotara Zlatar, rješenjem broj 2429/54 od 20. ožujka 1954. godine, te je 11. veljače 1974. pod registarskim brojem 98 upisan kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postao je javnom ustanovom.

Osnovna djelatnost ustanove je pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama s problemima mentalnog zdravlja s ciljem podizanja kvalitete njihovog života. Ustanova zbrinjava tristotinjak korisnika. O korisnicima brine 140 djelatnika.

Osnovna djelatnost ustanove je pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama s problemima mentalnog zdravlja s ciljem podizanja kvalitete njihovog života.

prijem

Povijest doma

Prvi oblik ustanove za zbrinjavanje starijih i bolesnih osoba nalazimo oko 1920. godine, kada ruski liječnici - zarobljeni na istočnoj fronti u 1. svjetskom ratu, u dvorcu osnivaju bolnicu, koja je djelovala od 1920. – 1923. godine. Nakon toga, dvorac je nenastanjen do 1937. godine, kada ga kupuje Društvo za suzbijanje prosjačenja i podupiranje nemoćnika i koje u njemu otvara ubožnicu.
U početku je na smještaju u dvorcu bilo svega 5, no do početka 2. svjetskog rata u njemu se nalazilo 60 - tak osoba. Tijekom 2. svjetskog rata ustanova je zadržala svoju funkciju.

Dana 20. ožujka 1954. godine rješenjem Narodnog odbora kotara Zlatar, osniva se ustanova kao ''Dom za brigu o starim i bolesnim osobama''. Do slijedeće promjene naziva ustanove dolazi 1977. godine, kad mijenja ime u ''Dom za odrasle osobe''. Godine 1980. otvoren je novi dio Doma, čime se udvostručuju smještajni kapaciteti ustanove. Godine 1988. Dom za odrasle osobe ponovno mijenja naziv u ''Zavod za socijalno-zdravstvenu zaštitu Lobor-grad''. I konačno, 2015. godine ustanova mijenja ime u ''Dom za odrasle osobe Lobor-grad'', pod kojim djeluje i danas.

TIJELA DOMA

RAVNATELJICA

Darinka Sviben, dipl. socijalna radnica

predstavlja i zastupa Dom, organizira i vodi poslovanje i stručni rad Doma,odgovara za zakonitosti rada Doma, poduzima sve potrebne radnje u ime i za račun Doma, vodi i odgovoran/na je za stručni rad Doma, zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima, donosi opće akte Doma sukladno Statutu i odredbama zakona, sklapa ugovor o radu s radnicima Doma i donosi odluke u I stupnju o pravima iz radnih odnosa, daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Doma i zakonom.

UPRAVNO VIJEĆEdonosi Statut, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova uz suglasnost osnivača, donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana na prijedlog ravnatelja/ice, uz suglasnost osnivača, u slučaju gubitka u poslovanju Doma bez odgode obavještava osnivača, predlaže osnivaču statusne promjene, pripojenje, spajanje ili podjelu Doma, imenuje i razrješava ravnatelja/icu Doma i sklapa s njim/om ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje, donosi program rada i razvoja Doma , donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu ravnatelja najmanje dva puta godišnje, daje osnivaču i ravnatelju/ici prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Doma te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom

STRUČNO VIJEĆEdonosi Poslovnik kojim se uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, uređuje način svog rada i donošenja odluka Poslovnikom o radu Stručnog vijeća
raspravlja i daje ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Doma mišljenja i stručne prijedloge o:

USTROJ DOMA

Odjel socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije

Odjel socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije u Domu za odrasle osobe Lobor - grad, čine socijalni radnici, psiholog, radni terapeuti i radni instruktori.
Rad stručnih radnika bez obzira na profesiju, temelji se na zadovoljavanju potreba korisnika obuhvaćenih uslugama smještaja u Domu bilo da se radi o dugotrajnom smještaju ili privremenom smještaju uslijed ekstremnih situacija kad su ugroženi život i zdravlje.

Rad se oslanja na sve pozitivne zakonske propise, posebice na Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, obiteljsko zakonodavstvo, druge propise sa zakonskom snagom, a nastavno i na Statut Doma i njime propisane opće akte ustanove, a sve u suglasju sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i etičkim kodeksima pojedinih profesija. Pri tome se vode načelima odgovornog i djelotvornog uvažavanja potreba svakog pojedinog korisnika s ciljem očuvanja njegovog integriteta, održavanja preostalih sposobnosti, očuvanja socijalizacijskih vještina i osnaživanja za samostalno i slobodno djelovanje.

Stručni rad socijalnih radnika podrazumijeva sve poslove, od prijama do otpusta korisnika, a koji se odnose na što lakšu prilagodbu na život u domu, održavanje sačuvanih sposobnosti, razvijanje osjećaja pripadnosti…

Navedeno između ostalog uključuje: Prijam i sve potrebne nastavne radnje; Opservaciju korisnika; Izradu Individualnog plana i programa za korisnika; Uvođenje u rad velikih i malih grupa; Individualni rad s korisnikom(komunikacijske i dr. socijalne vještine, prihvaćanje, zastupanje, poučavanje, rješavanje potencijalnih međusobnih konflikata…); reguliranje zdravstvene zaštite, i drugih prava; suradnja s nadležnim Centrima za socijalnu skrb, suradnja s ostalim nadležnim tijelima, Pomoć u ostvarivanju materijalnih prava, suradnja s članovima obitelji, omogućavanje raznih vrsta komunikacije između korisnika i „vanjskog“ svijeta.

Psiholog

Primjenjuje stručna znanja u individualnom i grupnom radu s korisnicima, motivira i osnažuje korisnike kako bi im se olakšao boravak u domu, posebno razdoblje adaptacije. Korisnike se kontinuirano prati kako bi se na vrijeme primijetile promjene u psihičkom stanju i primjereno reagiralo na njih. Na svakodnevnoj razini potrebna je medijacija pri rješavanju konfliktnih situacija, a povremeno i pomoć u rješavanju kriznih situacija. Edukacijama i radom s korisnicima pokušavaju se prevenirati rizična ponašanja te poticati njihovi primjereniji oblici. Korisnicima je potrebno mnogo podrške u svakodnevnim situacijama i aktivnostima, s posebnim naglaskom na interpersonalne odnose. Psiholog je član multidisciplinarnih timova na odjelima te sudjeluje u timskoj procjeni korisnika kao i njihovoj pripremi za stanovanje uz podršku.

Radna terapija

Radna terapija unutar doma provodi se s ciljem očuvanja i unaprjeđenja postojećeg stanja korisnika, povećanja samostalnosti te podizanja kvalitete života korisnika. Obuhvaća tri područja aktivnosti: samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Radna terapija uključuje procjenu aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života. Rad s korisnicima bazira se na individualnim i grupnim aktivnostima, uz primjenu holističkog, individualnog i kognitivno bihevioralnog pristupa prema korisniku. Korisnici se uključuju u aktivnosti radne terapije prema procijenjenim sposobnostima i vlastitim interesima s ciljem očuvanja psihičkih i fizičkih sposobnosti.

Programe i aktivnosti radne terapije osmišljavaju radni terapeuti , a provode ih zajedno sa radnim instruktorima, sukladno kompetencijama.

U grupno-terapijskim aktivnostima te kulturno-zabavnim aktivnostima u Domu i lokalnoj zajednici sudjeluju svi stručni radnici Odjela socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije zajedno.

Zajedno sudjeluju i u radu stručnih tijela Doma.


Odjel izvaninstitucionalne skrbi• Usluga pomoć u kući
• Usluga psihosocijalne podrške
• Usluga organiziranog stanovanja uz stručnu podršku
• Usluga boravka


Usluga pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
Priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Također se priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući obuhvaća organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću). Za pripremanje i kuhanje hrane koristi se kuhinja Doma te su osigurana sva potrebna pomagala i oprema za pružanje usluge.
Dom pruža usluge za korisnike temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica ili ugovora između Doma Lobor-grad i korisnika usluge

Usluga psihosocijalne podrške

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju s ciljem poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

Priznaje se odrasloj osobi s invaliditetom te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Može se pružati individualno i u grupi. Pruža se u obitelji korisnika do pet sati tjedno.

Može se pružati uz nazočnost i sudjelovanje članova obitelji.

Usluga organiziranog stanovanja uz podršku

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.

Ciljevi koji se stručnim radom s korisnicima organiziranog stanovanja žele postići:

Poticanje na samostalno organiziranje dnevnih aktivnosti
Poticanje na samostalno vođenje brige o aktivnostima u kućanstvu
Razvijanje i jačanje sposobnosti u samostalnom donošenju odluka
Veća razina samoodređenja
Veća razina samozbrinjavanja
Destigmatizacija osoba s mentalnim oštećenjima u lokalnoj zajednici
Poticanje uključenosti u život lokalne zajednice
Jačanje i njegovanje odnosa korisnika sa njihovim primarnim obiteljima i lokalnom zajednicom iz koje potječu
Omogućiti korisnicima usluge smještaja u instituciji prelazak u kvalitetniji život u manjim stambenim jedinicama u lokalnoj zajednici.

Produktivne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

Korisnici se uz podršku radnika uključuju u produktivne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Aktivnosti se provode u skladu sa planom sadnje u plastenicima i vanjskim površinama.

Ciljevi uključivanja korisnika u produktivne aktivnosti su unapređivanje i očuvanje postojećeg psihičkog i fizičkog zdravlja korisnika, stjecanje novih vještina, povećanje samostalnosti i podizanje samopoštovanja, održavanje i razvijanje senzornih i motoričkih, kognitivno-perceptivnih sposobnosti, razvijanje radnih i kulturnih navika, uspostava i održavanje socijalnih odnosa, zadovoljavanje potrebe za korisnošću, poboljšanje kvalitete života, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje osjećaja samopouzdanja i ponosa zbog uzgoja vlastitog voća i povrća. Uključivanje u produktivne aktivnosti su u skladu sa sposobnostima, mogućnostima i afinitetima svakog korisnika.

Odjel brige o zdravlju

Zaposlenici Odjela brige o zdravlju i njege brinu za odrasle osobe s mentalnim invaliditetom po načelima sveobuhvatnog pristupa, bezuvjetnog prihvaćanja korisnika sa svim njegovim različitostima, načelima privatnosti I terapijske komunikacije. Uključuju korisnika i oslanjaju se na njegove potencijale u svim razinama skrbi od utvrđivanja potreba do evaluacije.

Briga o zdravlju organizirano se provodi unutar Doma i u suradnji s ostalim zdravstvenim ustanovama. Korisnici ostvaruju pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu u ambulanti opće medicine u Loboru, te liječnik dolazi po pozivu. Specijalist psihijatar  redovito dolazi u našu ustanovu  jedanput tjedno. Specijalist fizikalne medicine u Domu obavlja preglede jednom mjesečno.

Briga o zdravlju  korisnika obuhvaća:

-praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika -  promatranje i evidentiranje općeg stanja, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoća
- postupke mjerenja vitalnih funkcija
- postupke primjene lijekova
- provođenje medicinsko -tehničkih postupaka i terapijskih zahvata
- zdravstvenu njegu psihijatrijskog i gerijatrijskog bolesnika
- preventivnu zdravstvenu njegu
- pružanje hitne pomoći
- primjenu mjera sprečavanja infekcija i kontrole zaraze
- provođenje zdravstvenog odgoja, kroz radionice i edukacije
- organiziranje i pratnju korisniku pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga
-savjetodavni rad i podršku korisniku

Cilj brige o zdravlju je održati ili poboljšati razinu zdravlja te pozitivno utjecati na kvalitetu života korisnika na smještaju i u organiziranom stanovanju.

  Fizikalna terapija

Glavni ciljevi fizioterapije su povećanje samostalnosti pojedinca na području lokomotornog sustava u svrhu sprečavanja kontraktura, prevencije dekubitusa, poboljšanja mobilnosti, jačanja muskulature, te nesmetanog provođenja aktivnosti svakodnevnog života.

U sklopu funkcionalne rehabilitacije naši fizioterapeuti pružaju širok spektar usluga u domeni fizikalne terapije i rehabilitacije. Terapijske tehnike koje primjenjuju su manualna terapija, terapijske vježbe, elektroterapija, parafinoterapija, termoterapija, krioterapija, opskrba otropedskim sredstvima i pomagalima.

Liječenje se provodi po programu propisanom od strane specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine i specijalista ortopeda. Fizioterapijski plan i program izrađuje se na individualnoj razini pojedinaca s obzirom na tjelesne komorbiditete i opće stanje osobe.

Terapijske vježbe provode se grupno i individualno te su upotpunjene velikim brojem rekvizita i pomagala. Elektroterapija i kineziterapija koju nije moguće provesti na odjelima provodi se u dvorani za fizikalnu terapiju.

Stručna cjelina njege

Rad stručne cjeline njege provodi se na stacionarnim odjelima, stambenom dijelu, frizerskom salonu te u praoni-šivaoni.
Svakodnevno pružamo kvalitetnu uslugu uz razvijanje i poticanje samostalnosti i održavanje vlastitih sposobnosti na način:

- svakodnevnog provođenja njege
- pružanjem pomoći i podrške kod provođenja osobne higijene
- pružanjem pomoći i podrške kod hranjenja
- pružanjem pomoći i podrške pri osobnom uređenju
- brigom o osobnom i posteljnom rublju
- brigom o čistoći i urednosti svih prostora
- brigom o urednosti okoliša
- pratnjom prilikom odlazaka na liječničke preglede i u lokalnu zajednicu
- brigom o sigurnosti
- suradnjom sa obiteljima, skrbnicima, prijateljima ...

Nastojimo pružiti najbolju uslugu s krajnjim ciljem postizanja osobnog zadovoljstva korisnika naših usluga uvažavajući njegova prava te svakodnevne potrebe, želje, interese u ugodnom okruženju.Ustrojbena jedinica prehrambenih i pomoćno-tehničkih poslova

Poslovi koje odjel obavlja su: prehrana, tehničko održavanje zgrada, opreme i alata, čišćenje prostora unutar Doma, održavanje parkovnih površina, nabava prehrambenih proizvoda, nabavku odjeće i obuće korisnika, tehničkog materijala i ostalog što je potrebno za normalno funkcioniranje Doma.

Ustrojstvo doma za odrasle osobe Lobor-grad

DONACIJE

  • IBAN: : HR1323900011100020765 (napomena: donacija)
  • Napomena: Donacija
  • Banka: Hrvatska poštanska banka
  • Email: dom.lobor-grad@kr.t-com.hr | ravnateljica@lobor-grad.hr
  • Telefon: 049/ 430-015 | 049/ 430-266

Donacije

Uspješnost funkcioniranja našeg Doma i poboljšanju kvalitete života korisnika u značajnoj mjeri doprinose i različiti oblici donacija i sponzorstva. Sredstva koja osigurava država zadovoljavaju osnovne životne potrebe korisnika Doma. Sve ostalo što bi omogućilo ugodniji život i provedbu dodatnih programa teže je osigurati.

Donacije su sve češći oblik kojima nastojimo omogućiti ugodniji život naših stanara. Mnoge njihove potrebe i naša želja da ih ispunimo ne bi bile realizirane bez dobrih ljudi i organizacija koje nam pomažu.

Otvoreni smo za sve donacije, sredstava ili usluge i dobrodošli su svi koji imaju potrebu učiniti nešto dobro.

Sve donacije se namjenski koriste isključivo za potrebe korisnika.

Donacije kroz 2023.
Donacije kroz 2022.
Donacije kroz 2021.
Donacije kroz 2020.
Donacije kroz 2019.
Donacije kroz 2018..