USLUGE SMJEŠTAJA

Usluga dugotrajnog ili privremenog smještaja ovisno o potrebama korisnika

IZVANINSTITUCIJSKE USLUGE

Pomoć u kući | Organizirano stanovanje uz stručnu podršku | Psihosocijalna podrška | Dnevni boravak

SMJEŠTAJ

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Smještaj se može priznati kao :
  • Privremeni
  • Dugotrajni

Privremeni smještaj može se priznati odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje, sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti.

Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s mentalnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi. Dugotrajni smještaj priznaje se odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluge vezane za dodatna oštećenja mogu osigurati u Domu, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Informacije za korisnike usluge smještaja

Da biste realizirali uslugu smještaja u našu ustanovu potrebno je obratiti se mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb koji postoji na području na kojem imate prijavljeno prebivalište. Kolege u Centru za socijalnu skrb će Vam reći koja im je dokumentacija potrebna za kompletiranje Zahtjeva za smještaj, koji oni dostavljaju službenim putem.

prijem

IZVANINSTITUCIJSKE USLUGE

Usluga pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
Priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Također se priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući obuhvaća organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću). Za pripremanje i kuhanje hrane koristi se kuhinja Doma te su osigurana sva potrebna pomagala i oprema za pružanje usluge.
Dom pruža usluge za korisnike temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica ili ugovora između Doma Lobor-grad i korisnika usluge

CJENIK - pomoć u kući
Zahtjev za sklapanje ugovora za pružanje usluga pomoć u kući


Usluga dnevnog boravka

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati, a poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Usluga psihosocijalne podrške

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju s ciljem poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

Priznaje se odrasloj osobi s invaliditetom te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Može se pružati individualno i u grupi. Pruža se u obitelji korisnika do pet sati tjedno.

Može se pružati uz nazočnost i sudjelovanje članova obitelji.

Usluga organiziranog stanovanja uz podršku

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.

Ciljevi koji se stručnim radom s korisnicima organiziranog stanovanja žele postići:

Poticanje na samostalno organiziranje dnevnih aktivnosti
Poticanje na samostalno vođenje brige o aktivnostima u kućanstvu
Razvijanje i jačanje sposobnosti u samostalnom donošenju odluka
Veća razina samoodređenja
Veća razina samozbrinjavanja
Destigmatizacija osoba s mentalnim oštećenjima u lokalnoj zajednici
Poticanje uključenosti u život lokalne zajednice
Jačanje i njegovanje odnosa korisnika sa njihovim primarnim obiteljima i lokalnom zajednicom iz koje potječu
Omogućiti korisnicima usluge smještaja u instituciji prelazak u kvalitetniji život u manjim stambenim jedinicama u lokalnoj zajednici.

Produktivne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

Korisnici se uz podršku radnika uključuju u produktivne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Aktivnosti se provode u skladu sa planom sadnje u plastenicima i vanjskim površinama.

Ciljevi uključivanja korisnika u produktivne aktivnosti su unapređivanje i očuvanje postojećeg psihičkog i fizičkog zdravlja korisnika, stjecanje novih vještina, povećanje samostalnosti i podizanje samopoštovanja, održavanje i razvijanje senzornih i motoričkih, kognitivno-perceptivnih sposobnosti, razvijanje radnih i kulturnih navika, uspostava i održavanje socijalnih odnosa, zadovoljavanje potrebe za korisnošću, poboljšanje kvalitete života, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje osjećaja samopouzdanja i ponosa zbog uzgoja vlastitog voća i povrća. Uključivanje u produktivne aktivnosti su u skladu sa sposobnostima, mogućnostima i afinitetima svakog korisnika.