Natječaji| 2021.

OBAVIJEST | o izboru za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj/ca na određeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 04.11.2021. | Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj/ca na određeno puno radno vrijeme
OBAVIJEST | o izboru za radno mjesto radni instruktor - 1 izvršitelj/ca na neodređeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 15.10.2021. | Radni instruktor
OBAVIJEST | o izboru radnika za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNČAR SSS – 1 izvršitelj/ca na neodređeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 25.08.2021. | zapošljavanje MEDICINSKA SESTRA/TEHNČAR SSS - 1 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
OBAVIJEST | o izboru radnika za radno mjesto NJEGOVATELJ/CA – 1 izvršitelj/ca na neodređeno puno radno vrijeme
OBAVIJEST | o izboru radnika za radno mjesto EKONOM – 1 izvršitelj/ca na neodređeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 16.07.2021. | zapošljavanje NJEGOVATELJ/CA - 1 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 07.07.2021. | zapošljavanje MEDICINSKA SESTRA/TEHNČAR SSS - 1 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme | EKONOM - 1 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
OBAVIJEST | o izboru za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, SSS – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 11.5.2021. | zapošljavanje MEDICINSKA SESTRA/TEHNČAR SSS - 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
OBAVIJEST | o izboru pripravnika na radno mjesto socijalni radnik, VII/I – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 27.4.2021. | zapošljavanje PRIPRAVNIK - SOCIJALNI RADNIK VII/I - 1 izvršitelj
OBAVIJEST | o izboru i imenovanju ravnatelja/ravnateljice Doma za odrasle osobe Lobor-grad
NATJEČAJ - 15.03.2021. | o izboru i imenovanje RAVNATELJA/ICE
OBAVIJEST | o izboru za radno mjesto vozač na neodređeno puno radno vrijeme
NATJEČAJ - 09.03.2021. | zapošljavanje VOZAČ- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
OBAVIJEST | o izboru za radno mjesto čistačica na neodređeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja
NATJEČAJ - 18.01.2021. | zapošljavanje ČISTAČICE - 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijemeFiskalna odgovornost

2021. godina

Financijski plan za 2022. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
2020. godina

Financijski plan za 2020. godinu
Projekcija financijskog plana za 2020. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje Doma Lobor-grad, za 2020. godinu
Izvještaj o obvezama za 2020. godinu
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveze za 2020. godinu
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2020. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020. godinu
Bilanca na dan 31.12.2020.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2020. godine2019. godina

Financijski plan za 2019. godinu
Projekcija financijskog plana za 2019. godinu
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2019. godinu
Izvještaj o obvezama za 2019. godinu
Bilanca na dan 31.12.2019.
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveze za 2019. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu
Obrasci financijskog izvješća (razdoblje 1.1.- 30.6.2019.)2018. godina

Projekcija financijskog plana za 2020. i 2021. godinu
Obrasci financijskih izvještaja Doma Lobor-grad za 2018. godinu
Obrasci financijskog izvješća (razdoblje 1.1.- 30.6.2018.)
Financijski plan za 2018. godinu2017. godina

Obrasci financijskih izvještaja Doma Lobor-grad za 2017. godinu
Financijski plan za 2017. godinu2016.godina

Obrasci financijskih izvještaja Doma Lobor-grad, za 2016 godinu2015.godina

Obrasci financijskih izvještaja Doma Lobor-grad, za 2015 godinu
Bilješke uz financijske izvještaje Doma Lobor-grad, za 2015 godinu2014. godina
Obrasci financijskih izvještaja Doma Lobor-grad, za 2014 godinu


Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Odluku o imenovanju Službenika za zaštitu podataka možete preuzeti ovdje: Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka | Pročitaj više...


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 85/2015.).

Zakon o pravu na pristup informacijama

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja ''svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana'.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona ''znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu''.

UPUTE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

- osobno kod službenika za informiranje na broj 049/430-087 ili na e-mail: Natasa.Klaric@SOCSKRB.HR
- pisanim putem na adresu: Dom za odrasle osobe Lobor-grad; Markušbrijeg 131, 49 253 Lobor
- elektroničkom poštom na adresu: dom.lobor-grad@kr.t-com.hr
- telefonom na broj: 049/430-015
- telefaksom na broj: 049/430-038


Zahtjev za pristup informacijama obvezno mora sadržavati:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
- ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će mu Dom učiniti informaciju dostupnom.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od slijedećih načina:

- neposredno davanje informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
- dostavljanjem preslika dokumenata
- na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Doma Lobor-grad
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija